صفحه اصلی > معرفی سمینار
.: معرفی سمینار

اگرچه تصادفات رانندگي از شايعترين حوادثى است كه سالانه ميليونها نفربراثرتصادف جــان خــود را ازدست مي دهنــد، ولي وجه تمايزكشــورايران اين است كــه روند شاخص تصادفات درمقايســه با ساير كشورها روبه افزايشی دارد که می توانند نشان دهنــده الگوى رانندگى پر خطــر در كشور ما باشد كــه بررسى عوامل موثــربر آن را ضرورى مى سازد. بديهــى اســت نوع رانندگى پر خطرازنظرميزان خطر و نيز ميــزان عمد و آگاهى راننده در انجام اين گونه رفتارهــا متفاوت است. رانندگى پرخطر جزئى از رفتار فرهنگى افراد درجوامع اســت زيرا بــه ارزشها، عادت، نگرش ها و سايــرعوامل مربوط است. لــذا زمانى مى توان ميزان تصادفات را كاهش داد كه رفتار رانندگى پرخطروعوامل موثر بر آن در يك فرهنگ های خاص بررسى شود. با وجود اين كه تاكنون تحقيقات متعددى درباره رانندگى پرخطر درداخل وخــارج كشورانجام شده ولى این موضــوع هنوز جاى بررسى بيشتر دارد. لذا هشتمین سمینار بین المللی کاهش سوانح ترافیکی به منظور بررسی چالش ها و راهکارهای پیش رو در رانندگی پرخطر در بهمن 96 به میزبانی مرکز تحقیقات سیاست گذاری سلامت دانشگاه علوم پزشکی برگزار می گردد.