صفحه اصلی > محورهای سمینار
.: محورهای سمینار

·   الگوهای اپیدمیولوژیک جراحت ها در رانندگی پر خطر

·   نقش قانون در پیش گیری از رانندگی پرخطر در حوادث ترافیکی

·  شیوع و عوامل تاثیرگذار (فیزیولوژیک، سایکولوژیک و محیطی) در رانندگی پرخطر

·  مشارکت اجتماعی و تغییرات رفتاری در رانندگی پرخطر

·  عوامل جامعه شناختی و روانشناختی رانندگی پرخطر