• ...

·   الگویهای اپیدمیولوژیک جراحت ها در رانندگی پر خطر

·   نقش قانون در پیش گیری از رانندگی پرخطر در حوادث ترافیکی

·  شیوع و عوامل تاثیرگذار (فیزیولوژیک، سایکولوژیک و محیطی) در رانندگی پرخطر

·  مشارکت اجتماعی و تغییرات رفتاری در رانندگی پرخطر

·  عوامل جامعه شناختی و روانشناختی رانندگی پرخطر

دبیرخانه کنفرانس
شيراز، ميدان امام حسين (فلکه ستاد)، دانشكده پزشكي، ساختمان شماره2، طبقه8،
مركز تحقيقات سياستگذاري سلامت

 تاریخ برگزاری: 11و 12 بهمن 1396

  مهلت ارسال مقالات:5 آذر 1396

 


يكشنبه 28 آبان ماه 1396

تا همایش ...

072
برگزار کنندگان
حامیان
کنگره های مرتبط