• ...

·   الگویهای اپیدمیولوژیک جراحت ها در رانندگی پر خطر

·   نقش قانون در پیش گیری از رانندگی پرخطر در حوادث ترافیکی

·  شیوع و عوامل تاثیرگذار (فیزیولوژیک، سایکولوژیک و محیطی) در رانندگی پرخطر

·  مشارکت اجتماعی و تغییرات رفتاری در رانندگی پرخطر

·  عوامل جامعه شناختی و روانشناختی رانندگی پرخطر

دبیرخانه کنفرانس
شيراز، ميدان امام حسين (فلکه ستاد)، دانشكده پزشكي، ساختمان شماره2، طبقه8،
مركز تحقيقات سياستگذاري سلامت
تلفکس: 07132309615 داخلی111 سرکار خانم زارع

roadsafety.workshop@gmail.com ایمیل سمینار

 تاریخ برگزاری: 11و 12 بهمن 1396

 مهلت ارسال مقالات: 30  آذر 1396
 تمدید ارسال خلاصه مقالات 10 دیماه 96

 


سه شنبه 14 مرداد ماه 1399

تا همایش ...

0-1
برگزار کنندگان
حامیان
کنگره های مرتبط